Help with using this page
John 18:1-27

18:1Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρὼν ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3 οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξῆλθεν, καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνα ζητεῖτε; 5ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν. 6ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 7πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς· Τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 8ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι· εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν· 9ἵνα πληρωθῇ λόγος ὃν εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 10Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 11εἶπεν οὖν Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον δέδωκέν μοι πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό;

why men have affairs click go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
kamagra gold open kamagra
voltaren végbélkúp click voltaren forte
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

12 οὖν σπεῖρα καὶ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν 13καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου· 14ἦν δὲ Καϊάφας συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
walgreens deals this week click coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
kamagra gold kamagra jelly kamagra
cheap cialis go cialis
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

15Ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος· Οὐκ εἰμί. 18εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ καὶ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
triatec hct 10 read triatec hct 10
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

19 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν· 21τί με ἐρωτᾷς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν εἶπον ἐγώ. 22ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών· Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; 23ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; 24ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
click open wife cheated on me
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupons click viagra coupon code
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

25Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Οὐκ εἰμί. 26λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον· Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ; 27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος· καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs what makes people cheat go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis dosage patton cialis dosing guide
voltaren végbélkúp click voltaren forte
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos