Help with using this page
John 16:1-33

16:1Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 3καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν.

my husband cheated on me redirect click
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
why do guys cheat click cheat on my wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
apranax compendium apranax compendium apranax 550
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
triatec hct 10 read triatec hct 10
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην. 5νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· Ποῦ ὑπάγεις; 6ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 7ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 8καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως· 9περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 11περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife link read
wifes that cheat dating for married men redirect
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis 20 cialis 20 cialis 20
kamagra gold open kamagra
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

12Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· 13ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ, οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15πάντα ὅσα ἔχει πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me redirect click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
my husband cheated read what is infidelity
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

16Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με. 17εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· Τί ἐστιν τοῦτο λέγει ἡμῖν· Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί· Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 18ἔλεγον οὖν· Τί ἐστιν τοῦτο λέγει μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 19ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον· Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν. 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 24ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount site discount prescription drug cards
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju

25Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν· 27αὐτὸς γὰρ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον. 28ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

29Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 30νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 31ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἄρτι πιστεύετε; 32ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν. 33ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos