Help with using this page
John 15:1-27

15:1Ἐγώ εἰμι ἄμπελος ἀληθινή, καὶ πατήρ μου γεωργός ἐστιν· 2πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 3ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν· 4μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 5ἐγώ εἰμι ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 7ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν· 8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 9καθὼς ἠγάπησέν με πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 10ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 11ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα χαρὰ ἐμὴ ἐν ὑμῖν καὶ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
priligy hinta priligy thailand priligy
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

12Αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· 13μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν. 17ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click read here women who love to cheat
women that cheat link cheaters caught
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription coupon link free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon click prescription drugs coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

18Εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 19εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος. 20μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 22εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 23 ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 24εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 25ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ λόγος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

26Ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read click here does abortion pill work
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
will my wife cheat again read husbands who cheat
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated read what is infidelity
coupon for free cialis go cialis.com coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos