Help with using this page
John 13:31-14:14

31Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς· Νῦν ἐδοξάσθη υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ· 32εἰ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 33τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife link read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

36Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 37λέγει αὐτῷ Πέτρος· Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

14:1Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν· 3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 5λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ. 7εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε· ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
click read here women who love to cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
click open wife cheated on me
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
my husband cheated open what is infidelity
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

8Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις· Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 10οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 11πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ πατὴρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 12ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι· 13καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· 14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
women that cheat link cheaters caught
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
prescription coupon link free viagra samples coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold open kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
viagra viagra online viagra online
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos