Help with using this page
John 13:1-30

13:1Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 2καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου, 3εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν· 5εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ἦν διεζωσμένος. 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8λέγει αὐτῷ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ. 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες. 11ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read here go women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

12Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 13ὑμεῖς φωνεῖτέ με διδάσκαλος καὶ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας· 15ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 17εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ’ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife link read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click link wife cheated on me
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

21Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 23ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς· 24νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 25ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· Κύριε, τίς ἐστιν; 26ἀποκρίνεται Ἰησοῦς· Ἐκεῖνός ἐστιν ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ· βάψας οὖν τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 27καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς· ποιεῖς ποίησον τάχιον. 28τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ· 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς. ἦν δὲ νύξ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis dosage patton go cialis dosing guide
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos