Help with using this page
John 12:20-50

20Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ· 21οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ· ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ διάκονος ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν πατήρ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
read viagra 50 online
go reasons women cheat go
click link wife cheated on me
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

27Νῦν ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 30ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Οὐ δι’ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς. 31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 33τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 34ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ, καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
sildenafil citrate click keflex 500mg
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
viagra viagra kupovina viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν. 37τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας· 40Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 41ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 42ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται, 43ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
why men have affairs what makes people cheat go
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

44Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν· πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45καὶ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 49ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τί λαλήσω. 50καὶ οἶδα ὅτι ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. οὖν ἐγὼ λαλῶ, καθὼς εἴρηκέν μοι πατήρ, οὕτως λαλῶ.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
read viagra 50 online
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click link wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos