Help with using this page
John 11:45-12:19

45Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν· 46τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἐποίησεν Ἰησοῦς. 47συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὗτος ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ σημεῖα; 48ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 49εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 51τοῦτο δὲ ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 53ἀπ’ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
when women cheat why women cheat with married men read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
printable coupons for cialis go prescription coupon
kamagra gold go kamagra
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol

54 οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me redirect click
read generic viagra cialis levitra cheap online
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

55Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ’ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες· Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 57δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife read here read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription coupon link free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray

12:1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 2ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ Μάρθα διηκόνει, δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ· 3 οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4λέγει δὲ Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7εἶπεν οὖν Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· 8τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife read here read
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
viagra site viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

9Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
read generic viagra in the united states online
read click here does abortion pill work
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
post abortion discounts and coupons abortion deadline
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
cialis prodej cialis cialis a alkohol
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

12Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· Ὡσαννά, εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 14εὑρὼν δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.

viagra size website how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why women cheat with married men read
read here go women cheat on their husbands
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
will my wife cheat again read husbands who cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
post abortion discounts and coupons abortion deadline
printable coupons for cialis link prescription coupon
apranax compendium click apranax 550
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos