Help with using this page
John 11:1-44

11:1Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2ἦν δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 3ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι· Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι’ αὐτῆς. 5ἠγάπα δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας· 7ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 8λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί· Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει· 10ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 12εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ· Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται. 13εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανεν, 15καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 16εἶπεν οὖν Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
when women cheat why women cheat with married men read
click how to cheat on wife wife cheated on me
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 read triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

17Ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 18ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 21εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου· 22καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός. 23λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἀναστήσεται ἀδελφός σου. 24λέγει αὐτῷ Μάρθα· Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή· πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο; 27λέγει αὐτῷ· Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
go wife cheaters go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click link wife cheated on me
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
voltaren végbélkúp click voltaren forte
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card

28Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν· 30οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα. 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 34καὶ εἶπεν· Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ· Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 35ἐδάκρυσεν Ἰησοῦς. 36ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 37τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν· Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;

when women cheat why women cheat with married men read
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra bilie.org viagra online
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

38Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ. 39λέγει Ἰησοῦς· Ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 40λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 41ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν· Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου, 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις· ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 43καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44ἐξῆλθεν τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν.

when women cheat website read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me cheat women read here
married men who cheat with men click My wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium click apranax 550
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos