Help with using this page
James 5:1-20

5:1Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 2 πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, 3 χρυσὸς ὑμῶν καὶ ἄργυρος κατίωται, καὶ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν· ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 4ἰδοὺ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ἀφυστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν· 5ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν;

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
when women cheat website read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cheap cialis read cialis
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

7Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. 8μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 9μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ’ ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδοὺ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 11ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν κύριος καὶ οἰκτίρμων.

why men have affairs click go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
viagra bilie.org viagra online
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

12Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

13Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. 14ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου· 15καὶ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν κύριος· κἂν ἁμαρτίας πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 17Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 18καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

19Ἀδελφοί μου, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20γινωσκέτω ὅτι ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
rite aid coupon codes read rite aid store locator
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
ribavirin wiki click ribavirin dozu
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos