Help with using this page
Hebrews 6:1-20

6:1Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, 2βαπτισμῶν διδαχὴν ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν καὶ κρίματος αἰωνίου. 3καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ θεός. 4Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου 5καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, 6καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. 7γῆ γὰρ πιοῦσα τὸν ἐπ’ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι’ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 8ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
when women cheat website read
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

9Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν· 10οὐ γὰρ ἄδικος θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 11ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, 12ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what causes women to cheat link how many women cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
flutamide flutamida plm flutamida
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

13Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος θεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ’ ἑαυτοῦ, 14λέγων· Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· 15καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 16ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὅρκος· 17ἐν περισσότερον βουλόμενος θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· 19ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
click infidelity women who love to cheat
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read click here does abortion pill work
click link wife cheated on me
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
motilium 1mg/ml open motilium eureka
flutamide flutamida plm flutamida
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
priligy hinta priligy thailand priligy
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos