Help with using this page
Hebrews 2:1-18

2:1Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, μήποτε παραρυῶμεν. 2εἰ γὰρ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις, ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν;

my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

5Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν· 6διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων· Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 7ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 8πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα· 9τὸν δὲ βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χωρὶς θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra viagra koktel viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

10Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ, δι’ ὃν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 11 τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12λέγων· Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 13καὶ πάλιν· Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μοι ἔδωκεν θεός.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
why do guys cheat click cheat on my wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

14Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ· 18ἐν γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
click read here women who love to cheat
I cheated on my wife read here read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml open motilium eureka
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
viagra viagra online viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos