Help with using this page
Hebrews 13:1-25

13:1 φιλαδελφία μενέτω. 2τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 3μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. 4τίμιος γάμος ἐν πᾶσιν καὶ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ θεός. 5ἀφιλάργυρος τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν· Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· 6ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν· Κύριος ἐμοὶ βοηθός, οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
kamagra gold go kamagra
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

7Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 8Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 9διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 10ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 11ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· 12διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 13τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες. 14οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν· 15δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ’ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται θεός.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my husband cheated on me why married men cheat click
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
flutamide open flutamida
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

17Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

I cheated on my wife I cheated on my wife read
wifes that cheat redirect redirect
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
viagra viagra kupovina viagra online
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

18Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 19περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
cvs sales today read cvs sales
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, 21καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

my husband cheated on me why married men cheat click
married men who cheat with men click My wife cheated on me
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts link cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

22Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 23γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ’ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς. 24ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 25 χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
read generic viagra in the united states online
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon click prescription drugs coupons
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos