Help with using this page
Hebrews 11:32-12:13

32Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 33οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρης, ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 37ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38ὧν οὐκ ἦν ἄξιος κόσμος ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς· 39καὶ πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν.

click infidelity women who love to cheat
go dating for married go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click how to cheat on wife wife cheated on me
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
why married men have affairs read women love to cheat
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon click prescription drugs coupons
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju

12:1Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
when women cheat why women cheat with married men read
I cheated on my wife link read
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband go why most women cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
post abortion read abortion deadline
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
priligy hinta priligy thailand priligy
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra wiki viagra online
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

3Ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτοὺς ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 4οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, 5καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· 6ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 7εἰς παιδείαν ὑπομένετε· ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται θεός· τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; 8εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. 9εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; 10οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 11πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης.

my husband cheated on me why married men cheat click
read generic viagra in the united states online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs click go
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
cheat on husband go why most women cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
kamagra gold go kamagra
apranax compendium click apranax 550
cheap cialis go cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

12Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε, 13καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me redirect husband cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
go wife cheaters go
click link wife cheated on me
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
cialis prodej cialis cialis a alkohol
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos