Help with using this page
Hebrews 10:19-39

19Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, 20ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ’ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 22προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ· 23κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ἐπαγγειλάμενος· 24καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me read husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why women cheat with married men read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated read what is infidelity
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
flutamide open flutamida
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

26Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, 27φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 28ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει· 29πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 30οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν· Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ. 31φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis go prescription coupon
kamagra gold open kamagra
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

32Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 33τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες· 34καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. 35μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν, 36ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν· 37ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει· 38 δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 39ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me redirect click
read viagra 50 online
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos