Help with using this page
Galatians 4:8-5:1

8Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς· 9νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 10ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 11φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
go reasons women cheat go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click how to cheat on wife wife cheated on me
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupon go prescription drug cards
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

12Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε· 13οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν. 15ποῦ οὖν μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι. 16ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 17ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς, 19τέκνα μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν· 20ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
coupon prescription go coupons prescriptions
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

21Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; 22γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας· 23ἀλλ’ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας. 24ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἁγάρ, 25τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· 26 δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν· 27γέγραπται γάρ· Εὐφράνθητι, στεῖρα οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ· 29ἀλλ’ ὥσπερ τότε κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 30ἀλλὰ τί λέγει γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 31διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 5:1τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.

I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
cheat on husband go why most women cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
cialis 20 cialis 20 cialis 20
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos