Help with using this page
Galatians 3:1-20

3:1 ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ’ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος; 2τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ’ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 3οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε; 4τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ. 5 οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 6καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis.com coupon click coupon for free cialis
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
priligy hinta priligy apteekki priligy
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

7Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ. 8προϊδοῦσα δὲ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη θεὸς προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 9ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why men have affairs click go
go wife cheaters go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra viagra koktel viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
viagra viagra online viagra online
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

10Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν, γέγραπται γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, 12 δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ’· ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 13Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται· Ἐπικατάρατος πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, 14ἵνα εἰς τὰ ἔθνη εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
go reasons women cheat go
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
prescription coupon link free viagra samples coupon
abortion facts link cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

15Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται. 16τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει· Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός· Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός. 17τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 18εἰ γὰρ ἐκ νόμου κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται θεός.

wife cheated on me read husband cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week click coupons free
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
kamagra gold go kamagra
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

19Τί οὖν νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου· 20 δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos