Help with using this page
Galatians 2:1-21

2:1Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρναβᾶ συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον· 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον. 3ἀλλ’ οὐδὲ Τίτος σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι· 4διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν5οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τιὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνειἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, 7ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς, 8 γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη, 9καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 10μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
why men have affairs what makes people cheat go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
kamagra gold go kamagra
viagra site viagra online
cialis.com coupon go coupon for free cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

11Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν· 12πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 13καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων· Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν;

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
go reasons women cheat go
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

15Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 16εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ. 17εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο· 18εἰ γὰρ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 19ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῷ ζήσω· Χριστῷ συνεσταύρωμαι· 20ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
viagra site viagra online
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos