Help with using this page
Galatians 1:1-24

1:1Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 2καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας· 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me redirect click
when women cheat why people cheat read
what causes women to cheat link how many women cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

6Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs click go
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
my husband cheated read what is infidelity
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

10Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω τὸν θεόν; ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat link cheaters caught
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
prescription discount coupon go prescription drug cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
priligy hinta priligy apteekki priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

11Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why men have affairs click go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
walgreens deals this week click coupons free
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

13Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 14καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 15ὅτε δὲ εὐδόκησεν ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 16ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

my husband cheated on me why married men cheat click
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

18Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· 19ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 20 δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. 21ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, 23μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει, 24καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
walgreens deals this week link coupons free
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra viagra koktel viagra online
cheap cialis read cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
viagra bilie.org viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos