Help with using this page
Ephesians 5:3-33

3Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, 4καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία εὐτραπελία, οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 5τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης, ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
second trimester abortion stories click abortion pill information
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online

6Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 7μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν· 8ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε, 9 γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ, 10δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ· 11καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, 12τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν· 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει· Ἔγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
go wife cheaters go
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

15Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί, 16ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. 17διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου· 18καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 19λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί, 21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
click signs of infidelity women who love to cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read natural abortion does abortion pill work
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
prescription card discount site discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

22Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
testing for aids site hiv symptoms in men
women that cheat link cheaters caught
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch

25Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 27ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος. 28οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα· ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ, 29οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, 30ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. 31ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 32τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

viagra size website how to maximize effect of viagra
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click open wife cheated on me
testing for aids site hiv symptoms in men
women that cheat link cheaters caught
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
post abortion discounts and coupons abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
vermox cijena vermox vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos