Help with using this page
Ephesians 3:1-21

3:1Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν2εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς· 3κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4πρὸς δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι, 6εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ8ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη χάρις αὕτητοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, 9καὶ φωτίσαι πάντας τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12ἐν ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.

go wife cheaters go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

14Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα, 15ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 16ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ· ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, 18ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος, 19γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

20Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
will my wife cheat again read husbands who cheat
my husband cheated read what is infidelity
rite aid coupon codes read rite aid store locator
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos