Help with using this page
Colossians 3:18-4:18

18Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 19οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
click read here women who love to cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2

20Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ. 21οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 22οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον. 23 ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 24εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας· τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε· 25 γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία. 4:1οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat dating for married men redirect
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
my husband cheated read what is infidelity
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

2Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ, 3προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, δι’ καὶ δέδεμαι, 4ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
why do guys cheat click cheat on my wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
my husband cheated read what is infidelity
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
priligy hinta priligy thailand priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

5Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
wifes that cheat redirect redirect
click open wife cheated on me
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

7Τὰ κατ’ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ, 8ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

10Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρκος ἀνεψιὸς Βαρναβᾶ (περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς, ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς δέξασθε αὐτόν), 11καὶ Ἰησοῦς λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. 12ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 13μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ἰατρὸς ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. 15ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν. 16καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
click read here women who love to cheat
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
walgreens deals this week click coupons free
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cheap cialis read cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ’ ὑμῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
rifaximin rifaximine prix rifaximine
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos