Help with using this page
Colossians 1:1-23

1:1Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ἀδελφὸς 2τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why men have affairs click go
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

3Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους 5διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου 6τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· 7καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ἡμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me website read here
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
sildenafil citrate link keflex 500mg
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
flutamide flutamida plm flutamida
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
priligy hinta priligy thailand priligy
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

9Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, 11ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς, 12εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14ἐν ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν· 15ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 18καὶ αὐτός ἐστιν κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, 19ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 20καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι’ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 21καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς22νυνὶ δὲ ἀποκατηλλάγητε ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτουπαραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, 23εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

click signs of infidelity women who love to cheat
why men have affairs click go
go reasons women cheat go
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
why married men have affairs read women love to cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
free prescription cards discount go prescription discounts cards
ribavirin wiki site ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos