Help with using this page
Acts 9:1-25

9:1 δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2ᾐτήσατο παρ’ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 3ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 4καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; 5εἶπεν δέ· Τίς εἶ, κύριε; δέ· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις· 6ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε δεῖ ποιεῖν. 7οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. 8ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 9καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.

my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs click go
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read click here does abortion pill work
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband go why most women cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
post abortion discounts and coupons abortion deadline
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

10Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι κύριος· Ἁνανία. δὲ εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν· Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα, ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 13ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας· Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ· 14καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος· Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ, 16ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 17ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν· Σαοὺλ ἀδελφέ, κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου. 18καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
will my wife cheat again read husbands who cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινὰς, 20καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ. 21ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν πορθήσας ἐν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 22Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν χριστός.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free prescription cards discount go prescription discounts cards
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

23Ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν· 24ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν· 25λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.

click signs of infidelity women who love to cheat
when women cheat website read
why men have affairs click go
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
walgreens deals this week link coupons free
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis 20 cialis 20 cialis 20
ribavirin wiki site ribavirin dozu
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
priligy hinta priligy thailand priligy
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos