Help with using this page
Acts 8:14-40

14Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην, 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 16οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ’ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον. 18ἰδὼν δὲ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα 19λέγων· Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον. 20Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. 21οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ. 22μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου· 23εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 24ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων εἶπεν· Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ’ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

25Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
why men have affairs what makes people cheat go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
cheat on husband go why most women cheat
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
rite aid coupon codes read rite aid store locator
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
viagra bilie.org viagra online
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

26Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων· Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 27καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 28ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. 29εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 30προσδραμὼν δὲ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην καὶ εἶπεν· Ἆρά γε γινώσκεις ἀναγινώσκεις; 31 δὲ εἶπεν· Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 32 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 33ἐν τῇ ταπεινώσει κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ζωὴ αὐτοῦ. 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν· Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 35ἀνοίξας δὲ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. 36ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν εὐνοῦχος· Ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 38καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 40Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos