Help with using this page
Acts 7:30-50

30Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου· 31 δὲ Μωϋσῆς ἰδὼν ἐθαύμασεν τὸ ὅραμα. προσερχομένου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου· 32Ἐγὼ θεὸς τῶν πατέρων σου, θεὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ. ἔντρομος δὲ γενόμενος Μωϋσῆς οὐκ ἐτόλμα κατανοῆσαι. 33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος· Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος ἐφ’ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτοῦ ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
viagra viagra koktel viagra online
ribavirin wiki click ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
vermox cijena vermox vermox suspenzija

35Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστήν, τοῦτον θεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ. 36οὗτος ἐξήγαγεν αὐτοὺς ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Ἐρυθρᾷ Θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα. 37οὗτός ἐστιν Μωϋσῆς εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 38οὗτός ἐστιν γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν, 39 οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς Αἴγυπτον, 40εἰπόντες τῷ Ἀαρών· Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ. 41καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 42ἔστρεψεν δὲ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλῳ τῶν προφητῶν·

why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat click cheat on my wife
my husband cheated open what is infidelity
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
sildenafil citrate link keflex 500mg
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; 43καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ Ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why men have affairs what makes people cheat go
wifes that cheat redirect redirect
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
rite aid coupon codes read rite aid store locator
sildenafil citrate click keflex 500mg
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
ribavirin wiki site ribavirin dozu
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

44 σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ· 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 47Σολομῶν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 48ἀλλ’ οὐχ ὕψιστος ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ· καθὼς προφήτης λέγει· 49 οὐρανός μοι θρόνος, δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 50οὐχὶ χείρ μου ἐποίησεν ταῦτα πάντα;

read here cheat women women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat link cheaters caught
cheat on husband go why most women cheat
prescription discount coupons click viagra coupon code
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
kamagra gold open kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
ribavirin wiki click ribavirin dozu
rifaximin rifaximine prix rifaximine
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos