Help with using this page
Acts 6:1-15

6:1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν· Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις· 3ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 5καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, 6οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat click cheat on my wife
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

7Καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
the best spy app click android tracking software
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
coupon for free cialis go cialis.com coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
viagra viagra kupovina viagra online
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cheap cialis read cialis
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

8Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, 10καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ἐλάλει. 11τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν θεόν· 12συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον, 13ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας· ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόμου, 14ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς. 15καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
voltaren végbélkúp click voltaren forte
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos