Help with using this page
Acts 5:1-42

5:1Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα 2καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 3εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου; 4οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 5ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. 6ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

7Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 8ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος· Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν· Ναί, τοσούτου. 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν· Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. 10ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 11καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
testing for aids site hiv symptoms in men
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor

12Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος· 13τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς λαός, 14μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 15ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. 16συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
kamagra gold go kamagra
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

17Ἀναστὰς δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 18καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 19ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν· 20Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 21ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
read click here does abortion pill work
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra free coupon go prescription drug discount cards
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis go prescription coupon
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

Παραγενόμενος δὲ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. 22οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν 23λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 24ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 26τότε ἀπελθὼν στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, μὴ λιθασθῶσιν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
wife cheated on me redirect husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
rite aid coupon codes read rite aid store locator
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
viagra bilie.org viagra online
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

27Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ἀρχιερεὺς 28λέγων· Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν· Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 30 θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου· 31τοῦτον θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· 32καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔδωκεν θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ.

click infidelity women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
priligy hinta priligy thailand priligy
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

33Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. 34ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι, 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 37μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 38καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς· (ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων βουλὴ αὕτη τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται, 39εἰ δὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς·) μήποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, 40καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν. 41οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι· 42πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν.

what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos