Help with using this page
Acts 2:1-47

2:1Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, 2καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι, 3καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

5Ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 6γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν· 7ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· Οὐχ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν; 9Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 10Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, 11Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 12ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
click link wife cheated on me
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

14Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς· Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 17Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται· 18καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 19καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· 20 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

what causes women to cheat link how many women cheat
cheat on husband go why most women cheat
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription discount coupons click viagra coupon code
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis dosage patton go cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription go coupons prescriptions
motilium 1mg/ml click motilium eureka
flutamide open flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

22Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους. Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε, 23τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε, 24ὃν θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ· 25Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν· Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ. 26διὰ τοῦτο ηὐφράνθη καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι· 27ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 28ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.

my husband cheated on me redirect click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
free cialis coupon click prescription drugs coupons
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor

29Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυὶδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης· 30προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ θεὸς ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, 31προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ ὅτι οὔτε ἐγκατελείφθη εἰς ᾅδην οὔτε σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 32τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν θεός, οὗ πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 33τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς βλέπετε καὶ ἀκούετε. 34οὐ γὰρ Δαυὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός· Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 35ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 36ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
prescription card discount site discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
viagra viagra online viagra online
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

37Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους· Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς· Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος· 39ὑμῖν γάρ ἐστιν ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος θεὸς ἡμῶν. 40ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων· Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 41οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 42ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
married men who cheat with men click My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
cheat on husband go why most women cheat
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide flutamida acne flutamida
rifaximin rifaximine prix rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
priligy hinta priligy apteekki priligy
viagra viagra wiki viagra online
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

43Ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 44πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 45καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· 46καθ’ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ’ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, 47αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ’ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
cheat on husband go why most women cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon click prescription drugs coupons
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cheap cialis read cialis
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos