Help with using this page
Acts 24:1-27

24:1Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 2κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας 3πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστίας. 4ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. 5εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως, 6ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, 8παρ’ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 9συνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν.

click infidelity women who love to cheat
when women cheat website read
my boyfriend cheated on me with a guy click read
wifes that cheat redirect redirect
my husband cheated open what is infidelity
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
motilium koupit motilium motilium cena
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

10Ἀπεκρίθη τε Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν· Ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, 11δυναμένου σου ἐπιγνῶναι, ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ’ ἧς ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 12καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 13οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου. 14ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύω τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, 15ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων· 16ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 17δι’ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς, 18ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, 19τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι, οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς ἐμέ, 20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου 21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ’ ὑμῶν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
prescription discount coupons click viagra coupon code
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

22Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας· Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι τὰ καθ’ ὑμᾶς· 23διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
read here cheat women women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

24Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 25διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ ἀπεκρίθη· Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε· 26ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου· διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπόμενος ὡμίλει αὐτῷ.

wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
I cheated on my wife read here read
read here go women cheat on their husbands
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

27Διετίας δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον.

click read here women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy click read
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
viagra viagra koktel viagra online
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos