Help with using this page
Acts 22:17-23:10

17Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει 18καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι· Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 19κἀγὼ εἶπον· Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ· 20καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. 21καὶ εἶπεν πρός με· Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why women cheat with married men read
I cheated on my wife link read
go wife cheaters go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click open wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
kamagra gold go kamagra
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
viagra bilie.org viagra online

22Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες· Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 23κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα, 24ἐκέλευσεν χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι’ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 25ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος· Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 26ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων· Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 27προσελθὼν δὲ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; δὲ ἔφη· Ναί. 28ἀπεκρίθη δὲ χιλίαρχος· Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι. 29εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς.

why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

30Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 23:1ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 2 δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 3τότε Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν· Τύπτειν σε μέλλει θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι; 4οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν· Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς; 5ἔφη τε Παῦλος· Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ ὅτι Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
why men have affairs what makes people cheat go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
cheat on husband go why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

6Γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 7τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. 8Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες· Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος10πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
go reasons women cheat go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
walgreens deals this week click coupons free
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
flutamide open flutamida
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos