Help with using this page
Acts 21:37-22:16

37Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ· Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη· Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 38οὐκ ἄρα σὺ εἶ Αἰγύπτιος πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων; 39εἶπεν δὲ Παῦλος· Ἐγὼ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης· δέομαι δέ σου, ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 40ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ, πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ λέγων 22:1Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
why men have affairs what makes people cheat go
go dating for married go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml click motilium eureka
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
cialis prodej cialis cialis a alkohol
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

2Ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν· 3Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον, 4ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 5ὡς καὶ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ’ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
click link wife cheated on me
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online read discount card prescription
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

6Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ, 7ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; 8ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην· Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρὸς ἐμέ· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 9οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. 10εἶπον δέ· Τί ποιήσω, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν πρός με· Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν.

my husband cheated on me why married men cheat click
I cheated on my wife read here read
women that cheat link cheaters caught
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol

12Ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων, 13ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι· Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 δὲ εἶπεν· θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 15ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
go reasons women cheat go
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids site hiv symptoms in men
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis dosage patton cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide open flutamida
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos