Help with using this page
Acts 20:1-38

20:1Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν. 2διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα 3ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 4συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος, Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος· 5οὗτοι δὲ προσελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι· 6ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
walgreens deals this week link coupons free
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze

7Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 8ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι· 9καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 10καταβὰς δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν· Μὴ θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. 11ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 12ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
read here cheat women women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
my husband cheated open what is infidelity
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
prescription card discount site discount prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

13Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 14ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην, 15κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον· 16κεκρίκει γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

wife cheated on me redirect husband cheat
when women cheat why women cheat with married men read
why men have affairs click go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

17Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 19δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων· 20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους, 21διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν. 22καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς, 23πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν· 24ἀλλ’ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
married men who cheat with men click My wife cheated on me
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
voltaren végbélkúp click voltaren forte
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

25Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 26διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων, 27οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν. 28προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου. 29ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, 30καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν· 31διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 32καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 33ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· 34αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν.

read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
walgreens deals this week link coupons free
my husband cheated open what is infidelity
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

36Καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 37ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν, 38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
go reasons women cheat go
what causes women to cheat link how many women cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
cheat on husband go why most women cheat
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cheap cialis go cialis
rifaximin rifaximine prix rifaximine
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos