Help with using this page
Acts 1:1-26

1:1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη· 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· 4καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju

6Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς, 11οἳ καὶ εἶπαν· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

women that cheat link cheaters caught
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
why do guys cheat click cheat on my wife
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
cheap cialis go cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

12Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
read click here does abortion pill work
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
apranax compendium click apranax 550
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

15Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν (ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι16Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν, 17ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.— 18Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ’ ἔστιν Χωρίον Αἵματος.— 20γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν· Γενηθήτω ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί· Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ’ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς, 22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ’ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 23καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν. 24καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, 25λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ’ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories click abortion pill information
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
motilium 1mg/ml click motilium eureka
wer54w66sf32re2
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos