Help with using this page
Acts 19:21-41

21Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 22ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
second trimester abortion stories click abortion pill information
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free prescription cards discount go prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy thailand priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

23Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ. 24Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν, 25οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν· Ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας εὐπορία ἡμῖν ἐστιν, 26καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 27οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη Ἀσία καὶ οἰκουμένη σέβεται.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
post abortion discounts and coupons abortion deadline
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie

28Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες· Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων. 29καὶ ἐπλήσθη πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου. 30Παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί· 31τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον. 32ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον, ἦν γὰρ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 33ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον προβαλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων, δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ. 34ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων· Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων. 35καταστείλας δὲ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν· Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς; 36ἀναντιρρήτων οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν. 37ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν. 38εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν, ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 39εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 40καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. 41καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosing guide
free cialis coupon click prescription drugs coupons
viagra viagra kupovina viagra online
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos