Help with using this page
Acts 18:24-19:20

24Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. 25οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου. 26οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ. 27βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος· 28εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν.

what causes women to cheat link how many women cheat
read click here does abortion pill work
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
cheat on husband go why most women cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
kamagra gold go kamagra
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
priligy hinta priligy thailand priligy
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

19:1Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητάς, 2εἶπέν τε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδ’ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν. 3εἶπέν τε· Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν· Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4εἶπεν δὲ Παῦλος· Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ’ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν. 5ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ· 6καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 7ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today read cvs sales
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis go prescription coupon
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra wiki viagra online
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

8Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 9ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ’ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 10τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
cialis prodej cialis cialis a alkohol
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

11Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 12ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ’ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 13ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες· Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει. 14ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες. 15ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς· Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ; 16καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ’ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ’ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 17τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 18πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 19ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 20οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
read generic viagra in the united states online
why men have affairs click go
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
post abortion read abortion deadline
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
viagra viagra koktel viagra online
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos