Help with using this page
Acts 17:1-34

17:1Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων. 2κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν χριστός, Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 5ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον· 6μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, 7οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων· καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν. 8ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα, 9καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
go wife cheaters go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
click how to cheat on wife wife cheated on me
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
cialis coupons online read discount card prescription
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
motilium koupit motilium motilium cena
thyrax fk thyrax duotab prijs thyrax duotab prijs
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

10Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἰς Βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν· 11οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, τὸ καθ’ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 12πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 13ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ὑπέμεινάν τε τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
I cheated on my wife link read
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here cheat women women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
my husband cheated read what is infidelity
rite aid coupon codes read rite aid store locator
sildenafil citrate click keflex 500mg
prescription coupon link free viagra samples coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
ribavirin wiki click ribavirin dozu
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods

16Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντος κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 18τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον· Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ· Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 19ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον Πάγον ἤγαγον, λέγοντες· Δυνάμεθα γνῶναι τίς καινὴ αὕτη ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; 20ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι. 21Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι ἀκούειν τι καινότερον.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read click here does abortion pill work
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
my husband cheated open what is infidelity
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
voltaren végbélkúp click voltaren forte
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol

22Σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ· 23διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο· Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 24 θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ 25οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα· 26ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν, 27ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 28ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν· Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 29γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 30τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν, 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon click prescription drugs coupons
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
viagra viagra wiki viagra online

32Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον οἱ δὲ εἶπαν Ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν. 33οὕτως Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν· 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons site coupon for cialis
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos