Help with using this page
Acts 16:16-40

16Ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη· 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν· Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ’ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me cheat women read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

19Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 20καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. 22καὶ συνεπέστη ὄχλος κατ’ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, 23πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· 24ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
why men have affairs what makes people cheat go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
my husband cheated open what is infidelity
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch

25Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι· 26ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 27ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 28ἐφώνησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. 29αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, 30καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 31οἱ δὲ εἶπαν· Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ οἶκός σου. 32καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 33καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, 34ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῷ θεῷ.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read click here does abortion pill work
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
prescription card discount site discount prescription drug cards
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

35Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες· Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς τὸν Παῦλον, ὅτι Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 37 δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς· Δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 38ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν, 39καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 40ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν Λυδίαν, καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
click how to cheat on wife wife cheated on me
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos