Help with using this page
Acts 15:36-16:15

36Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρναβᾶν Παῦλος· Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 37Βαρναβᾶς δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ἰωάννην τὸν καλούμενον Μᾶρκον· 38Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ’ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον. 39ἐγένετο δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, τόν τε Βαρναβᾶν παραλαβόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον, 40Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σιλᾶν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν, 41διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.

I cheated on my wife link read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week click coupons free
why married men have affairs read women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
post abortion discounts and coupons abortion deadline
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

16:1Κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος, 2ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύστροις καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν· 3τοῦτον ἠθέλησεν Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν. 4ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις. 5αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ’ ἡμέραν.

what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
abortion facts link cheap abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol

6Διῆλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ, 7ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ· 8παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 9καὶ ὅραμα διὰ νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη, ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
click open wife cheated on me
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
why do guys cheat click cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125

11Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν Πόλιν, 12κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 14καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου. 15ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα· Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
go dating for married go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
sildenafil citrate link keflex 500mg
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos