Help with using this page
Acts 14:8-28

8Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 9οὗτος ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι 10εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ· Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός· καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. 11οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες· Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς 12ἐκάλουν τε τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ἡγούμενος τοῦ λόγου. 13 τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες 15καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 16ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· 17καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. 18καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size website how to maximize effect of viagra
read here cheat women women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
sildenafil citrate click keflex 500mg
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
apranax compendium click apranax 550
flutamide flutamida acne flutamida
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

19Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι. 20κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
my boyfriend cheated on me with a guy click read
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
coupon for free cialis go cialis.com coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

21Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, 22ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 23χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 24καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν Παμφυλίαν, 25καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν, 26κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ἐπλήρωσαν. 27παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 28διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
viagra bilie.org viagra online
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos