Help with using this page
Acts 13:42-14:7

42Ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα. 43λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
will my wife cheat again read husbands who cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
cialis dosage patton go cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

44Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 45ἰδόντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες. 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρναβᾶς εἶπαν· Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη· 47οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος· Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 48ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον· 49διεφέρετο δὲ λόγος τοῦ κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας. 50οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 51οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον, 52οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids site hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

14:1Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. 2οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. 3ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 4ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις. 5ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, 6συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, 7κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
why men have affairs click go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here go women cheat on their husbands
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
kamagra gold go kamagra
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos