Help with using this page
Acts 12:1-23

12:1Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ. 3ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον (ἦσαν δὲ ἡμέραι τῶν ἀζύμων), 4ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. 5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ.

click signs of infidelity women who love to cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription card discount site discount prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra online viagra online

6Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν, φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 7καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει· καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου· ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. 9καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ. 11καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων.

what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
women that cheat link cheaters caught
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
rite aid coupon codes read rite aid store locator
viagra free coupon go prescription drug discount cards
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
viagra viagra koktel viagra online
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis cialis a alkohol
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

12Συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 13κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη, 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 15οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν· Μαίνῃ. δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον· ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 16 δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων· ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν. 17κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς, εἶπέν τε· Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον.

go dating for married go
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
free cialis coupon click prescription drugs coupons
kamagra gold open kamagra
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

18Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο. 19Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click infidelity women who love to cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
coupon for free cialis go cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
post abortion discounts and coupons abortion deadline
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
viagra viagra online viagra online

20Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 21τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς· 22 δὲ δῆμος ἐπεφώνει· Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου. 23παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος κυρίου ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
click read here women who love to cheat
when women cheat website read
go wife cheaters go
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
kamagra gold go kamagra
wer54w66sf32re2
viagra bilie.org viagra online
vermox cijena vermox vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos