Help with using this page
Acts 10:24-48

Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ. 24τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν. δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 25ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26 δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι. 27καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς, 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς· Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον· 29διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories link abortion pill information
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
prescription discount coupon go prescription drug cards
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon click prescription drugs coupons
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

30Καὶ Κορνήλιος ἔφη· Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ 31καὶ φησί· Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 32πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν. 33ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
why married men have affairs read women love to cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium apranax compendium apranax 550
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

34Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν· Ἐπ’ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης θεός, 35ἀλλ’ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν. 36τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. 37ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ἐκήρυξεν Ἰωάννης, 38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ· 39καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 40τοῦτον θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 41οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 42καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 43τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
go dating for married go
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve

44Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται· 46ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος· 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 48προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
coupon prescription go coupons prescriptions
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos