Help with using this page
Acts 10:1-23

10:1Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, 2εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός, 3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ· Κορνήλιε. 4 δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν· Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ· Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ· 5καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· 6οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν. 7ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ 8καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium apranax compendium apranax 550
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

9Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην. 10ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν ἔκστασις, 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς, 12ἐν ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 13καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 14 δὲ Πέτρος εἶπεν· Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 15καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν· θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου. 16τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
cheat on husband go why most women cheat
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

17Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 18καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται. 19τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα· Ἰδοὺ ἄνδρες ζητοῦντές σε· 20ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν· Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι’ ἣν πάρεστε; 22οἱ δὲ εἶπαν· Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 23εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
women that cheat link cheaters caught
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
my husband cheated open what is infidelity
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta priligy thailand priligy
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos