Help with using this page
2 Timothy 2:20-3:17

20Ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ μὲν εἰς τιμὴν δὲ εἰς ἀτιμίαν· 21ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. 22τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 23τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας· 24δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 25ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δώῃ αὐτοῖς θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 26καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
wifes that cheat redirect redirect
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
ribavirin wiki site ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

3:1Τοῦτο δὲ γίνωσκε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· 2ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, 3ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, 4προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον φιλόθεοι, 5ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου. 6ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα. 8ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωϋσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9ἀλλ’ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον, γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἐκείνων ἐγένετο.

why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
second trimester abortion stories link abortion pill information
why do guys cheat link cheat on my wife
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
viagra site viagra online
cheap cialis go cialis
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

10Σὺ δὲ παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα· καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο κύριος. 12καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 13πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνων ἔμαθες, 15καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 16πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 17ἵνα ἄρτιος τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

read generic viagra in the united states online
I cheated on my wife link read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
post abortion discounts and coupons abortion deadline
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos