Help with using this page
2 Peter 3:1-18

3:1Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, 3τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 4καὶ λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ’ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως. 5λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, 6δι’ ὧν τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 7οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read viagra 50 online
second trimester abortion stories click abortion pill information
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

8Ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 10ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
when women cheat why women cheat with married men read
I cheated on my wife link read
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
prescription discount coupon go prescription drug cards
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons click viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
free cialis coupon click prescription drugs coupons
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju

11Τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 12προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι’ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται· 13καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
married men who cheat with men click My wife cheated on me
walgreens deals this week link coupons free
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
kamagra gold go kamagra
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy

14Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, 16ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 17ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ, 18αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. ἀμήν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
when women cheat why women cheat with married men read
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos