Help with using this page
2 Peter 1:1-21

1:1Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ· 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

viagra size website how to maximize effect of viagra
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
why do guys cheat link cheat on my wife
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis dosage patton cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
dermovate valerato de betametasona dermovate dermovate pomada para que serve

3Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, 4δι’ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 5καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην· 8ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν· 9 γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτημάτων. 10διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε· 11οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click infidelity women who love to cheat
read generic viagra in the united states online
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
prescription discount coupons click viagra coupon code
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
prescription card discount site discount prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
kamagra gold kamagra jelly kamagra
flutamide flutamida acne flutamida
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
viagra bilie.org viagra online
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

12Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ’ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι· 15σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
go reasons women cheat go
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
cialis coupons online link cialis free coupon
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

16Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης· υἱός μου ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα18καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 19καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 20τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, 21οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
go reasons women cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
click open wife cheated on me
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
flutamide flutamida plm flutamida
cheap cialis read cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos