Help with using this page
1 Timothy 6:1-21

6:1Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read viagra 50 online
when women cheat why people cheat read
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free prescription cards discount go prescription discounts cards
voltaren végbélkúp click voltaren forte
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. 3εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις, τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, 5διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 6ἔστιν δὲ πορισμὸς μέγας εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας· 7οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 8ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 9οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν· 10ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
i dream my husband cheated on me website read here
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream

11Σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· δίωκε δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν. 12ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 13παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
viagra viagra koktel viagra online
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

17Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ’ ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν, 18ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 19ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
go reasons women cheat go
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescription coupon link free viagra samples coupon
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

20 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, 21ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν.

when women cheat why people cheat read
why men have affairs click go
i dream my husband cheated on me website read here
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free cialis coupon click prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
kamagra gold kamagra jelly kamagra
viagra viagra koktel viagra online
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos