Help with using this page
1 Thessalonians 5:1-28

5:1Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι, 2αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 3ὅταν λέγωσιν· Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ, 5πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους· 6ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 7οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν· 8ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας· 9ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10τοῦ ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.

I cheated on my wife link read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
viagra viagra wiki viagra online

12Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς. 14παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 15ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16πάντοτε χαίρετε, 17ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 20προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε· 21πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε, 22ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
my husband cheated on me My husband cheated on me click
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra site viagra online
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill

23Αὐτὸς δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 24πιστὸς καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click how to cheat on wife wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts link cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free prescription cards discount go prescription discounts cards
flutamide flutamida acne flutamida
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
viagra viagra online viagra online

25Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 26ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 27ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 28 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat website read
I cheated on my wife read here read
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos