Help with using this page
1 Thessalonians 2:13-3:13

13Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων 15τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 16κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴ εἰς τέλος.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
read viagra 50 online
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
coupon for free cialis go cialis.com coupon
viagra free coupon go prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ’ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 18διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς Σατανᾶς. 19τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς χαρὰ στέφανος καυχήσεως οὐχὶ καὶ ὑμεῖςἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20ὑμεῖς γάρ ἐστε δόξα ἡμῶν καὶ χαρά.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
when women cheat website read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat dating for married men redirect
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women that cheat link cheaters caught
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
viagra viagra online viagra online

3:1Διὸ μηκέτι στέγοντες εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις μόνοι, 2καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν 3τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα· 4καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 5διὰ τοῦτο κἀγὼ μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς πειράζων καὶ εἰς κενὸν γένηται κόπος ἡμῶν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

6Ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ’ ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, ἐφ’ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, 8ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε ἐν κυρίῳ. 9τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ χαίρομεν δι’ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 10νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν;

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
I cheated on my wife link read
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
abortion facts link cheap abortion
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

11Αὐτὸς δὲ θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς· 12ὑμᾶς δὲ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 13εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ.

my husband cheated on me My husband cheated on me click
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife read here read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold go kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
flutamide flutamida acne flutamida
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos