Help with using this page
1 Thessalonians 1:1-2:12

1:1Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
click how to cheat on wife wife cheated on me
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
second trimester abortion stories click abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
why do guys cheat link cheat on my wife
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

2Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως 3μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 4εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 5ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς· 6καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 7ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 8ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ πίστις ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι· 9αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife read here read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
cvs sales today read cvs sales
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
coupon prescription go coupons prescriptions
kamagra gold open kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml open motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

2:1Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 2ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 3 γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν δόλῳ, 4ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες ἀλλὰ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. 5οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὸς μάρτυς, 6οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ’ ὑμῶν οὔτε ἀπ’ ἄλλων, 7δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι· ἀλλὰ ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα· 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
what causes women to cheat link how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click link wife cheated on me
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
my husband cheated read what is infidelity
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis coupons online link cialis free coupon
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms
viagra bilie.org viagra online
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

9Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 10ὑμεῖς μάρτυρες καὶ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ 12παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι, εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy click read
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion read abortion deadline
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos